Adatvédelmi Nyilatkozat | General Mechatronics

Üres

Összesen: 0,00 €
Magyar

Adatvédelmi Nyilatkozat

A General Mechatronics tiszteletben tartja az Ön adatvédelmi jogait. Ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot azzal a céllal dolgoztuk ki, hogy tájékoztassuk Önt eljárási rendünkről. Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseit az info@generalmechatronics.com címre küldje.

Az adatvédelem az internet legtöbb felhasználója számára fontos kérdés. A General Mechatronics nagyon jól ismeri, és érzékenyen kezeli ügyfeleink adatvédelmi aggodalmait. Biztosítjuk Önt, hogy nem gyűjtünk Önnel kapcsolatos szermélyes információkat, csak ha kifejezetten megadja azokat számunkra. Amennyiben Ön a honlapon regisztrál, megkérjük, hogy adjon meg bizonyos információkat. Ezeket az információkat kizárólag azzal a céllal kérjük, hogy a kínált szolgáltatásokat biztosítsuk, és bejelentkezéskor ellenőrizni tudjuk az Ön azonosságát. Biztosíthatjuk, hogy az ügyfeleinkkel vagy honlapunk látogatóival kapcsolatos információkat nem értékesítjük kívülálló felek számára.

1. Adatkezelő

Szolgáltató tájékoztatja a vásárlókat, hogy jelen jogviszonnyal kapcsolatos Szolgáltatás nyújtása során Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

A Szolgáltató adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő):

Név: General Mechatronics Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1118 Budapest, Nándorfejérvári út 33. fszt. 2.

E-mail cím: info@generalmechatronics.com

Telefon. +36 20 386 62 82

2. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő számára elsődleges cél és elkötelezettség a Vevők, illetve a velük bármely jogcímen kapcsolatban álló más harmadik személy által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.

Szintén kiemelt cél, hogy az Adatkezelő által nyújtott tartalmak és szolgáltatások minden területén, minden személy számára, bármilyen nemű megkülönböztetés nélkül biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát teljes mértékben tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben vele bármilyen jogviszonyban álló természetes személy személyes adatait Szolgáltató bármely szolgáltatásával kapcsolatban Adatkezelő kezeli úgy Vevő kötelezettsége jelen ÁSZF megismertetése és a hozzájárulás beszerzése a természetes személytől. A tájékoztatás elmaradásából és/vagy hozzájárulás hiányából eredő károkért a Vevő felelős. Adatkezelő ebben a körben minden felelősségét kizárja vonatkozó jogszabályok adta keretek között.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült el.

 

3. Az adatkezelés tecnikai módja

A Vevő a regisztráció során nevét, e-mail címét, mobiltelefonszámát illetőleg egyéb számlázási adatait bocsájtja Szolgáltató rendelkezésére.

4. Fogalmak

A jelen fejezetben használt kifejezéseket az Info tv. értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint jelen ÁSZF-ben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Vevő elfogadja, hogy az alábbi fogalmak és értelmezéseik alapján fogadja el a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit.

Vevő:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, illetve ahol az ÁSZF jelen fejezetének értelmezése lehetővé teszi azonosítható jogi személy;

Személyes adat:

a Vevővel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Vevőre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás:

a Vevő kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás:

a Vevő nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Nyilvánosságra hozatal:

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos a Vevővel vagy az Adatkezelővel;

Harmadik ország:

minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

5. Adatkezelés - személyes adatok köre

Az Előfizetők az alábbi adatokat szolgáltatják:

  • Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező esetén: Vevő neve, székhelye, adószáma, telefonszáma, e-mail cím és kapcsolattartó természetes személy neve.
  • Természetes személy esetén: Vevő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail cím (egyéb személyes adat)

A Szolgáltató honlapjának látogatása során a honlap cookie-kat (sütiket) használ, melyről a honlap jelen adatvédelmi tájékoztatóval részletesen tájékoztatja a látogatót. A cookie-k tárolják a webes kapcsolat Session ID-jét, megrendelés során a kosár tartalmát, továbbá a webes felület testre szabható megjelenítési beállításait. A Szolgáltató kizárólag az informatikai szolgáltatás biztosítása érdekében használja fel ezen cookie-kat, a weblap megfelelő működése és megjelenítése céljából.

 

6. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelésre jogalapja: Vevők önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor a megadott adatok kezelésére (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pont), amely nyilatkozat tartalmazza a Vevők kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Vevők kifejezett hozzájárulásukat jelen ÁSZF elfogadásával adják meg.

Az adatkezelés célja a Szolgáltatás biztosítása, továbbá a Vevők tájékoztatása, valamint információközlés a rendszerben újonnan keletkező tartalmakkal, valamint a Vevők által tanúsított magatartással kapcsolatban.

A rögzítésre kerülő adatok célja továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a  Vevők jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Vevők előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vevőt előzetesen tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg biztosítja számára azt, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő maradéktalanul megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja, és betartja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Vevő által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Szolgáltató email útján időközönként hírlevelet küldhet Vevőinek újabb termékeiről, funkció fejlesztéseiről. A hírlevelet csak azon Vevőinek küldi, akik a regisztráció során kifejezett hozzájárulásukat adták a hírlevél fogadásához. A hozzájárulás proaktív, tehát a hitlevélre feliratkozáshoz az alapértelmezetten nem bejelölt hírlevél négyzetet be kell jelölni. A hírlevélről bármikor lehetséges leiratkozni a hírlevelek alján található leiratkozás linkre való kattintással, vagy a felületen belépve a beállítások menüben a Szolgáltató honlapján.

 

7. Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az egyes Vásárlások vonatkozásában a rendszerben keletkezett adatokat az adat keletkezésnek évében és azt megelőző év vonatkozásában tárolja és bocsátja a Vevő rendelkezésére a Szolgáltatás során. A Szolgáltató a felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárlását teljesítését követően is tárolja a tárgyévben és megelőző évben keletkezett adatokat abból a célból, hogy a Vevő a korábbi adataihoz a Szolgáltató honlapján hozzáférhessen. A Vevő írásbeli kérése esetén a Szolgáltató törli adatait. Ebben az esetben természetesen a Vevő már nem tudja a korábbi adatokra épülő Szolgáltatást igénybe venni (pl. korábbi vásárlások, szálíltási feltetelek).

8. Az adatokat megismerő személyek köre

Jelen pontban meghatározottakon túl a Vevőkre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vevő hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, valamint belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A Szolgáltató honlapjainak látogatása során anonim módon a honlap session ID-ket és cookie-kat (sütik) használ, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról jelen tájékoztatóval minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül. Működésére a Google alábbi linken elérhető adatvédelmi irányelvei vonatkoznak: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Szolgáltató működéséhez az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Szolgáltató vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. Szolgáltató külön íven szövegezett szerződésben felhatalmazást ad egyes adatfeldolgozóknak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja a Szolgáltatót a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha a Szolgáltató ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, a Szolgáltató nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek a Szolgáltató és az adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a vonatkozó jogszabályok követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

 

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Hozzájárulás visszavonása

Vevőő jogosult hozzájárulásának visszavonásához azzal a feltétellel, hogy tudomásul veszi a Szolgáltatás nem vagy nem az addigi minőségben folytatódik tovább Adatkezelő tájékoztatása szerint.

Tájékoztatás kérése

Adatkezelő a Vevő kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Helyesbítés, törlés, zárolás

A Vevő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A személyes adatot törölni kell, ha

  1. kezelése jogellenes;
  2. a Vevő kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul); az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
  3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
  5. azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Vevő vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vevőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vevő jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő a Vevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Vevőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

A Vevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő a Vevő tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Vevő személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Kártérítés

Az Adatkezelő a Vevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Amennyiben a Vevő a Szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Szolgáltatás igénybe vétele során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Vevő szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Jogérvényesítés helye:

A Vevő a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

info@generalmechatronics.com

Ha a Vevő az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az Infotv.-ben előírt határidőt elmulasztja, a Vevő - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

A Vevő az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

Budapest, 2018. május 24.

A dokumentum pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide:

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT